FAQ energètic

Aquest FAQ (Frequently Asked Questions) pretén aportar llum sobre l’opac sistema energètic espanyol i proporcionar respostes clares i concises davant  la complexitat i els continus canvis normatius que està patint aquesta àrea tan important en el nostre dia a dia.

Des del govern popular i les grans elèctriques (unides en el lobby UNESA) s’està duent a terme una carrera per desmantellar la incipient indústria independent de les energies renovables. Així mateix, s’està desenvolupant un “mercat lliure de l’energia” a mida dels interessos especulatius de la gran indústria elèctrica i la banca que la controla, deixant de banda les necessitats bàsiques dels ciutadans i el teixit productiu i econòmic.

El FAQ està dividit en tres parts, la primera explica les pujades de la llum i el mercat energètic, la segona les mesures que proposa Equo en matèria energètica i la tercera són uns consells senzills per al ciutadà del carrer.

 

ÍNDEX

SOBRE LES PUJADES DE LA LLUM I EL MERCAT DE L’ ELECTRICITAT

SOBRE LES MESURES QUE PROPOSA EQUO EN MATÈRIA ENERGÈTICA

SOBRE EL QUE PODEN FER ELS CIUTADANS PER MILLORAR EL SISTEMA ENERGÈTIC

SOBRE LES PUJADES DE LA LLUM I EL  MERCAT DE L’ ELECTRICITAT
Què és la Tarifa d’Preu Voluntari al Petit Consumidor (TPVPC)?

Anteriorment coneguda com TUR (Tarifa de Último Recurso),  és la tarifa regulada pel Govern que s’aplica de forma automàtica en donar d’alta un contracte de llum de menys de 10 kW (S’aplica a pràcticament totes les llars) i la cobren les comercialitzadores de referència (abans comercialitzadores d’últim recurs) que estan vinculades a la distribuïdora a la qual se li sol·licita l’alta de la llum.
Partint d’aquesta situació el consumidor té la possibilitat de canviar aquesta tarifa per altres que s’ofereixen en el mercat lliure de l’energia (sense regulació pel govern). La teoria és que si hi ha més competència els preus baixen. A la pràctica els contractes del mercat lliure tenen tarifes molt similars a la TPVPC.
Pots comprovar les diferents tarifes existents en el comparador de tarifes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Torna a l’índex
Què es el dèficit de tarifa? Como es calcula?

 El dèficit de tarifa és la diferència entre el cost total de la generació d’energia i el cobrat per les elèctriques pels seus serveis mitjançant les tarifes PVPC i les seves derivades. L’import d’aquestes tarifes està directament relacionat amb les decisions del govern (encara que es digui “mercat lliure de l’energia”).
Per aquest motiu, el govern es compromet a pagar aquesta diferència en els pròxims anys i les elèctriques fan servir aquest deute com a garantia per demanar préstecs a la banca, de manera que igualment cobren aquests diners. Com resultant, el país és avalador davant d’aquests crèdits.
El problema ve a l’hora de calcular la quantia del dèficit. Es tracta d’un càlcul basat en el mercat majorista de l’electricitat, en el qual es produeixen una sèrie de pràctiques opaques que distorsionen greument els preus de l’electricitat. El dèficit de tarifa és insostenible i està alimentant una bombolla especulativa que corre el risc que acabem pagant els ciutadans.

Torna a l’índex
Com funciona el mercat majorista de l’electricitat?

Bàsicament, són subhastes d’energia entre els productors i comercialitzadors d’electricitat. Aquestes poden ser a curt termini (un dia) o bé ser subhastes a futur, per exemple un trimestre. També es poden establir acords bilaterals entre productors i grans consumidors.
El mecanisme bàsic pel que funciona el mercat majorista d’electricitat o “pool” és el següient.
L’empresa semipública Red Eléctrica Española (REE) fa una estimació de la demanda elèctrica que hi haurà al conjunt d’Espanya (horitzó diari) l’endemà. A partir d’aquest moment, els productors comencen a presentar les seves ofertes d’electricitat a un determinat preu, avaluat en € MWh i per cada unitat de producció o central generadora. El mecanisme que opera a la subhasta és el sistema de licitació ascendent, de manera que es cobreixi el total de demanda elèctrica de l’endemà.
El problema de base d’aquest sistema és que a tots els productors se’ls pagarà al tancament de la subhasta el preu més aconseguit per igual, en lloc d’operar un mecanisme lliure de pagament d’intercanvis d’energia entre productors i la resta d’actors. D’aquesta manera els beneficis per generar un MWh d’hidroelèctrica o nuclear és molt més gran que generar un MWh d’eòlica o cicle combinat.
Torna a l’índex
Com funciona el mercat minorista de l’electricitat?

La tarifa d’Preu Voluntari per al Petit Consumidor i les seves derivades té un sistema de fixació de preus trimestral mitjançant una subhasta dinàmica descendent (subhasta CESUR) i en la qual no hi ha un intercanvi d’energia com en el sistema pool, ja que s’estan operant amb contractes de futurs.

En aquest sistema, el Ministeri d’Indústria fixa prèviament les quantitats d’energia elèctrica a subhastar per cobrir el total d’electricitat a consumir pels consumidors de la TPVPC i fixa també els preus màxims (molt elevats de sortida). A la subhasta, es fixen dos preus diferents: d’una banda, el preu base de l’electricitat que cobreix les 24 hores i el preu punta que cobreix només una franja horària. Els productors van col·locant paquets d’energia baixant el preu i la subhasta finalitza quan s’ha cobert el 100% de la demanda elèctrica.
Torna a l’índex
Per què ha pujat tant el rebut de la llum aquests darrers anys?
Perquè la liberalització del mercat permet que no només els productors participin de la subhasta. També intervenen inversors especuladors que utilitzen com a referència no el mercat diari, sinó el mercat d’energia a termini. És a dir, s’arbitren entre els dos mercats comprant electricitat a termini i venent en la subhasta CESUR.

Prèviament a la liberalització del mercat de l’energia de 1998 la retribució per l’energia s’establia mitjançant un càlcul del cost de l’energia i la seva gestió, garantint un benefici a les empreses implicades en la producció, transport, distribució i comercialització. És a dir, hem passat d’un sistema regulat per un desregulat i altament financiaritzat, en el qual es produeixen grans moviments especulatius.
Torna a l’índex
Per què al desembre de 2013 es va anunciar una pujada de la TUR de més del 11% per després anul·lar-la?

La TPVPC (anteriorment TUR) s’actualitza cada trimestre amb els resultats de la subhasta trimestral d’energia de la CESUR. A la subhasta de desembre de 2013 es van donar una sèrie de circumstàncies “atípiques” que van empènyer a l’alça desmesuradament els preus de l’electricitat.

Durant el més de novembre també es va produir la circumstància que el ministre d’hisenda va revocar el pagament de 3600 milions d’euros del dèficit de tarifa a càrrec dels pressupostos generals de l’estat. Mesura que les grans elèctriques han intentat compensar, distorsionant l’alça fortament els preus del mercat majorista d’electricitat durant finals de novembre i desembre, realitzant les següents accions:

 • Aturades programades de centrals nucleares.
 • Retenció de cabdal (sobrant) de les hidroelèctricas.
 • Manca (prevista) de vent.
 • Ús de tèrmiques de carbó i cicles combinats. Més cares que les energíes restants.

Previament a la celebració de la famosa subhasta, Jorge Morales de Labra reflexà la situació al seu blog

El resultat va ser que per al govern una pujada del 11% els era inassumible políticament, per la qual cosa va forçar l’anul·lació de la subhasta que fixava aquest preu. Finalment el terme variable de la llum va pujar un modest 2,3% al gener de 2014, i després al febrer de 2014 el terme fix va pujar un 18% per estrenar la nova tarifa PVPC.

Actualment (febrer 2014) el Ministeri d’Indústria està projectant suprimir la subhasta trimestral i fer que les tarifes de la llum siguin dependents dels preus del mercat, fins i tot en trams d’una hora, utilitzant els comptadors intel · ligents. Al respecte, podeu consultar aquesta entrevista a Jorge Fabra, president de Economistas Frente a la Crisis.
Torna a l’índex
Què és l’autoconsum per balanç net? Està regulat?

Es tracta d’instal · lacions de panells fotovoltaics i / o minieòlica dimensionades per generar l’electricitat que consumeix una llar , comerç o indústria . Per garantir el subministrament durant tot el dia , en lloc d’instal · lar bateries ( cares i contaminants ) , la instal·lació de renovables es connecta directament a la xarxa elèctrica convencional . D’aquesta manera , quan falti subministrament renovable s’utilitza electricitat de la xarxa , i quan sobra energia de la instal · lació d’autoconsum s’injecta l’excedent a la xarxa elèctrica convencional perquè la consumeixin nostres veïns .

Aquest tipus d’instal·lacions , per la seva senzillesa tècnica , pocs tràmits i baix cost s’han popularitzat durant els últims anys . En molts països del nostre entorn s’ha regulat la compensació dels quilowatts consumits de la xarxa pels kilowatts injectats per la instal·lació d’energia renovable utilitzant un comptador de la llum bidireccional . D’aquesta manera l’usuari només assumeix la diferència entre l’electricitat obtinguda de la xarxa i l’electricitat renovable injectada a la xarxa .

Els avantatges d’aquest sistema són moltes :

Evita les pèrdues d’energia en el transport des d’una central generadora.

 • Disminueixen els problemes de pics de tensió a la xarxa domèstica.
 • Promociona l’energia renovable i les fonts locals i netes d’energia.
 • Fa conscient i partícip l’usuari sobre el seu consum i impacte en el medi ambient.
 • Ens fa menys depenents de les empreses elèctriques i els hidrocarburs.
 • Abarateix la factura energètica dels ciutadans. El sol i el vent són gratuïts ..

La reforma del sector elèctric que entra en vigor al principi de 2014, ha establert un peatge de suport pel qual una instal·lació d’autoconsum ha de pagar per abocar electricitat a la xarxa, és a dir, cobra per segona vegada per l’ús i manteniment de la xarxa de distribució, que ja paguem en el terme fix de la factura de la llum. Aquesta mesura, desincentiva l’autoconsum per balanç net, dificultant l’amortització de les seves instal.lacions i ha estat imposada per les grans empreses del sector, temoroses de la generalització d’aquest tipus d’instal·lacions que els llevarien gran part del negoci actual.
Torna a l’índex
Per què no es fa una auditoria del sector elèctric?

A causa de l’opacitat i arbitrarietat de les deciones del Ministeri d’Indústria i la gran influència de les grans elèctriques, que estan arruïnant la incipient indústria de les energies renovalbes i estan alimentant una bombolla especulativa en forma de dèficit de tarifa, fan necessària una auditoria sobre el sector elèctric per aclarir quins són els costos del sistema que determinen el dèficit de tarifa i les pràctiques especulatives que es duen a terme

Aquesta proposta va ser rebutjada al juny de 2013 per gran part dels diputats del congrés, el que porta a pensar sobre la gran influència del lobby de les grans elèctriques sobre els congressistes del nostre parlament.
Torna a l’índex
Què son les portes giratòries?

Un nombre significatiu d’ex-alts càrrecs del govern, entre els quals es troben presidents del govern i ministres d’economia, han passat a nòmina d’empreses del sector privat, especialment en els consells d’administració de les grans elèctriques. És el que es coneix com portes giratòries, polítics que passen de càrrecs públics de responsabilitat a treballar per al sector privat, no se sap molt bé a canvi de quins favors.

Aquest fet encara és legal, evidencia la falta de transparència i la gran influència del lobby elèctric (i altres sectors) en les grans institucions del país. Equo ha donat suport a la denúncia de la Plataforma per un Nou Model Energètic davant la fiscalia anticorrupció per intentar acabar amb aquestes descarades pràctiques.
Torna a l’índex
Què és la soberanía energètica?

Enfront de la gran concentració en molt poques mans (Oligopoli) del negoci i les activitats relacionades amb la producció , transport , distribució i generació de l’energia , la sobirania energètica tracta que la ciutadania recuperi el control de l’energia que consumeix tant individualment com en la seva comunitat més propera .Durant el desenvolupament inicial de les primeres xarxes elèctriques a principis del segle XX , es van crear multitud d’empreses generadores i distribuïdores d’àmbit municipal o provincial . Amb el temps la gran majoria d’aquestes empreses han patit un procés de concentració , i amb això la pèrdua de control en la gestió i planificació de les mateixes .Gràcies a la popularització i abaratiment en els costos de les energies renovables i el seu emmagatzematge , és possible apropar els punts de producció als punts de consum , tant a nivell d’autoconsum (individual) com a nivell col · lectiu . La sobirania energètica pretén que les xarxes de distribució passin a ser de titularitat pública o cooperativista , de manera que la ciutadania pugui prendre part activa i democràtica en el seu desenvolupament i gestió , per , per exemple , decidir quin tipus d’energia volen produir o distribuir . Un exemple paradigmàtic és el de la població alemanya de Schönau , en què els seus ciutadans es van fer amb el control de les xarxes de distribució del seu pobleEquo Catalunya forma part de la Xarxa per la Sobirania Energètica , una xarxa d’entitats d’àmbit català que persegueix recuperar per a la ciutadania el control d’un bé tan bàsic com és el de l’energia , així com tractar aspectes relacionats, com la pobresa energètica , l’autoconsum , etc .

Tot això és complicadíssim En què hem de concentrar?
És cert, el sistema elèctric, les pujades, les contínues modificacions i reformes legislatives fer molt difícil que el ciutadà del carrer pugui formar-se una opinió i amb això exigir transparència i responsabilitat en l’assumpte energètic.

Davant d’aquest panorama confús i opac, la presidenta de Somenergia,Ana Marco ens recomana exigir al govern tres coses:

 • Auditoria de costos del sistema elèctric.
 • Promoció de l’autoconsum amb fonts renovables sense costos per al sistema.
 • Revisió del sistema de gestió i propietat de les xarxes elèctriques.

Torna a l’índex
SOBRE LES MESURES QUE PROPOSA EQUO EN MATÈRIA ENERGÈTICA
Quin model energètic promou Equo?
Un model energètic 100% renovable, lliure de combustibles fòssils i nuclears, gestionat per la ciutadania i en què primi la generació d’energia en l’origen del consum, adaptant la generació i el consum a recursos energètics autòctons i sostenibles econòmica i mediambientalment.
Torna a l’índex
És possible un sistema energètic 100% renovable?
Absolutament. Alemanya i Dinamarca, amb pitjors condicions climàtiques, estan fent una transició energètica massiva cap a les renovables, amb l’objectiu de tancar les nuclears i tallar amb la dependència de les importacions de combustibles fòssils. En aquest procés estan previstes enormes inversions en tecnologies de generació i emmagatzematge (com hidrogen per electròlisi i metà de síntesi), augmentat el saber fer tecnològic, les oportunitats de negoci i generant massivament llocs de treball, en invertir en l’economia local.
Torna a l’índex
La transició energètica pot acabar amb l’atur?
Ajudaria a mitigar en gran mesura. Equo té preparat el Green New Deal, el pla del Partit Verd Europeu d’estímul a l’economia, per solucionar els problemes mediambientals als quals s’enfronta Europa i el planeta. Aquests nous llocs de treball es generaran en tots els territoris i seran continuats en el temps. Aquesta nova activitat generarà més ingressos als estats i frenarà la sortida de divises a tercers països (en ocasions poc democràtics) per pagar la factura fòssil.
Torna a l’índex
Què fa Equo per canviar de model energètic?.

Equo treballa activament en diversos fronts amb l’objectiu d’un sistema energètic 100% renovable i democràtic. A més de l’activitat política habitual a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu, Equo està adherit o col·labora activament amb nombroses organitzacions:

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

 • Diferents denúncies presentades a nivell europeu i estatal.
 • Producció i difusió de documentals sobre el sistema elèctric espanyol.
 • Accions de formació i protesta.

Xarxa per la Sobiranìa Energètica

Xarxa catalana d’entitats que treballen per l’empoderament de la ciutadania sobre l’energia. Té grups de treball actius sobre remuniciplación de la xarxa de distribució, autoconsum, comptadors intel · ligents, no a la MAT, etc …

Ecooo
Empresa de no lucre, que comercialitza petites participacions de propietat d’instal·lacions fotovoltaiques a la coberta, de manera que els ciutadans puguin finançar aquest tipus de projectes.
Cooperatives de consum d’electricitat verda :

Torna a l’índex
SOBRE EL QUE PODEN FER ELS CIUTADANS PER MILLORAR EL SISTEMA ENERGÈTIC

Què puc fer per reduir el meu consum energètic?

Vàries coses:

 1. Disminuir la potència contractada per adequar-la al consum real. El terme fix de la llum és el que més ha pujat en els últims anys, ia menor potència contractada menys es paga. Més informació a www.bajatelapotencia.org.
 2. Utilitzar bombetes de baix consum o LED a les zones il·luminades durant més temps de la casa i sobretot, apagar els llums que ens calen.
 3. Evitar el stand-by dels aparells electrònics o deixar carregadors endollats sense utilitzar. L’ús de regletes d’endolls amb interruptor garanteixen un consum zero dels aparells elèctrics.
 4. Omplir sempre la rentadora i el rentaplats. Fins i tot es pot fer un estudi horari del consum elèctric i contractar una tarifa amb discriminació horària, de manera que el consum en certes franges horàries resulta molt més econòmic
 5. Deixar d’utilitzar electrodomèstics no imprescindibles, com robots neteja sòls, robots de cuina, ganivets elèctrics, espremedores, etc.
 6. Aïllar millor portes i finestres per augmentar l’eficiència energètica.
 7. Utilitzar termòstats, 21 º a l’hivern i 26 º a l’estiu. Cada grau suplementari representa un 7% més de consum d’energia.
 Una opció molt recomanable és posar-se en mans de professionals. Hi ha empreses consultores d’eficiència energètica, que fan un estudi de les necessitats energètiques d’una llar o negoci i prenen mesures per abaratir el consum i el preu de la factura energètica. Fins i tot poden fer les reformes per augmentar l’eficiència, pagant mes a mes amb l’estalvi en energia futur. D’aquesta manera aquestes reformes surten a cost 0

Torna a l’índex
Com contractar electricitat 100% renovable?

Hi ha companyies i cooperatives comercialitzadores d’electricitat que fan servir els diners que pagues per la llum per comprar l’electricitat procedent d’instal·lacions de generació renovable.

Tens tota la informació en aquesta entrada del nostre bloc “Como contratar electricidad 100% renovable“. Els tràmits són ràpids i senzills i no requereixen canvis en les instal·lacions elèctriques.
Torna a l’índex
Vull actuar davant d’aquest panorama Què puc fer?

Uneix-te a Equo. Som una cooperativa política que practica la radicalitat democràtica i que té com a base l’ecologia política. Utilitzem activament les noves eines de debat, votació i decisió que s’estan desenvolupant a Internet i formem part del Partit Verd Europeu, amb un clar projecte europeista i ecologista.

També pots participar en les diferents entitats que han sorgit en els últims anys per donar resposta al desafiament energètic a què ens enfrontem en l’actualitat, la Xarxa per la Sobiranìa Energètica, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. I, per descomptat, pots, contractar llum 100% renovable amb una comercialitzadora o cooperativa.
Torna a l’índex

Comments are closed.