Organització

Equo és un partit federal amb implantació a gairebé tot el territori espanyol.

A cada Comunitat Autònoma hi ha una organització Territorial composada per una Assemblea i una Mesa de Coordinació. També, en funció del nombre de militants i simpatitzants hi pot haver assemblees provincials i locals.

2 representants de cada Mesa de Coordinació Territorial són presents a la Mesa Federal, que és l’òrgan de coordinació i representació dels territoris entre Assemblees Federals.

A nivell federal el màxim òrgan és l’Assemblea Federal, que es reuneix al menys un cop cada dos anys.

L’òrgan de coordinació política és la Comissió Executiva Federal, que és escollida per tots els afiliats mitjançant sufragi universal, directe i secret, mitjançant vot únic transferible.

En el següent diagrama es pot veure gràficament l’estructura organitzativa d’Equo